บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557

Scholarship ceremony of Thai Parkerizing Co., Ltd. for the year 2557

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน ณ โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งในวันเดียวกันได้มีการรับชม VDO Presentation ของทางบริษัทฯ รวมถึงพาคณาจารย์ นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและฟังการบรรยายอธิบายในจุดต่างๆจากพนักงานซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ของสถาบันที่ได้รับทุนในครั้งนี้