บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ปัจจุบันกระบวนการผลิตต่างๆ ต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ และมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงหากเกิดปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องสามารถวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และทำการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก นับเป็นกระบวนการหนึ่งในการควบคุมคุณภาพและป้องกันการเกิดของเสียอันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการหาสาเหตุของปัญหานั้นๆ อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หลากหลายประเภทที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน เพื่อทำให้วิเคราะห์และสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้องที่สุด

ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO17025 โดยมีขอบเขตของงานวิเคราะห์และทดสอบครอบคลุมทั้งทางด้านเคมี, ด้านโลหะวิทยา และด้านสิ่งแวดล้อม

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th