แลกเปลี่ยนความร้อน / ความเย็น

การเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิในระบบโดยใช้อุปกรณ์ในการถ่ายเทความร้อน, ความเย็นจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th