Leadership Development Training for Manager

Leadership Development Training for Manager

บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร โดย

รุ่นที่ 1 อบรมไปเมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปัตตาเวีย จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 2 อบรมไปเมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

thaiparker thaiparker 023246600