OBEC2019

OBEC2019

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 13 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

thaiparker thaiparker 023246600