Scholarship Ceremony.

Scholarship Ceremony.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยท่านประธาน Mr. Hayato Hosogane มอบหมายให้รองประธาน Mr. Kunihiko Muramatsu มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่พร้อมทางด้านทุนทรัพย์ ประจำปี 2560 แบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 8 ทุน และระดับอุดมศึกษา 70 ทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย และตอบแทนคืนสู่สังคม ตามนโยบายของบริษัท.

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th