Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC).

Scholarship Ceremony at the Office of Basic Education Commission (OBEC).

พิธีมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทย หนึ่งในนโยบายตอบแทนคืนสู่สังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 12 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ).

thaiparker thaiparker 023246600