Thai Parkerizing Co., Ltd. to welcome Khon Kaen Technical College

Thai Parkerizing Co., Ltd. to welcome Khon Kaen Technical College

คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่โรงงานนิคมอุสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและขอรับนักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกงานที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเพื่อสนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษาของไทย

thaiparker thaiparker 023246600