Thai Parkerizing Co., Ltd. supports community development.

Thai Parkerizing Co., Ltd. supports community development.

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้นำชุมชน  ที่ร่วมเข้าค่ายอบรมชุมชนสัมพันธ์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน” ที่ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ไปเมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา

และพาเยี่ยมชมการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน นิคมเหมราช จ.ระยอง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งดีดีกลับสู่ชุมชนและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

thaiparker thaiparker 023246600