Thai Parkerizing joins the 127th anniversary of the Ministry of Education.
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • email

Thai Parkerizing joins the 127th anniversary of the Ministry of Education.

เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ศธ. สมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีนายสุพจน์ สุขพิศาล กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนบริษัท รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ”

และประกาศเกียรติคุณบัตร เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู รวมจำนวน 285 ทุน) จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 89 รายที่เป็นแบบอย่างและได้รับประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี

thaiparker thaiparker 023246600