ห้องเย็น / น้ำแข็ง

อุตสาหกรรมห้องเย็นและน้ำแข็งใช้ระบบทำความเย็นซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูง จัดเป็นต้นทุนการผลิตหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาสินค้า และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้การลดอุณหภูมิที่รวดเร็วและสามารถรักษาได้คงที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเช่นกัน จึงทำให้มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเย็นได้เร็วเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน สามารถรักษาอุณหูมิได้คงที่ หรือสามารถสลับไปให้ความร้อนได้ง่ายเพื่อละลายน้ำแข็งที่เกาะตามระบบซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุของการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดังกล่าวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th