บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

บริการวิเคราะห์และทดสอบงานทางด้านเคมีทั้งเคมีอนินทรีย์และเคมีอินทรีย์, ด้านโลหะวิทยาทั้งโครงสร้างและพื้นผิว รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกล, ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างการวิเคราะห์น้ำเสีย และการวิเคราะห์สารอันตรายตามข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (SoC และ RoHS) นอกจากนี้ยังมีบริการเตรียมแผ่นทดสอบฟอสเฟตมาตรฐานสำหรับนำไปทดสอบ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของวัสดุ และการประเมินประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนโลหะของชั้นเคลือบผิว ด้วยเครื่องมือทดสอบที่หลากหลาย

thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th