การวิเคราะห์พื้นผิวและโลหะวิทยา

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัยภายใต้การควบคุมโดยผู้ชำนาญการทางด้านโลหะวิทยา ทำให้สามารถวิเคราะห์และทดสอบผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูงและเทคนิคที่มีความเฉพาะเจาะจง อาทิ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค, การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบของธาตุในโลหะและโลหะผสม, การวิเคราะห์พื้นผิวและความเสียหายของพื้นผิว, การวิเคราะห์แบบแผนที่ธาตุและหาองค์ประกอบทางเคมีเชิงความหนา/ความลึก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

ห้องปฏิบัติการทางโลหะวิทยา เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อันทันสมัยภายใต้การควบคุมโดยผู้ชำนาญการทางด้านโลหะวิทยา ทำให้สามารถวิเคราะห์และทดสอบผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูงและเทคนิคที่มีความเฉพาะเจาะจง อาทิ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค, การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบของธาตุในโลหะและโลหะผสม, การวิเคราะห์พื้นผิวและความเสียหายของพื้นผิว, การวิเคราะห์แบบแผนที่ธาตุและหาองค์ประกอบทางเคมีเชิงความหนา/ความลึก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

ico-feature คุณสมบัติ
  • การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
  • การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบของธาตุ
  • การวิเคราะห์พื้นผิวและความเสียหายของพื้นผิว
  • การวิเคราะห์แบบแผนที่ธาตุและหาองค์ประกอบทางเคมีเชิงความหนา/ความลึก
ico-application ตัวอย่างการใช้งาน
  • ชิ้นงานประเภทโลหะและโลหะผสม
thaiparker thaiparker 023246600 marketing_MG@thaiparker.co.th