ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม

 1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนมากับน้ำทุกโรงงานมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและชัดเจน
 2. บริษัทฯ จัดตั้งโครงการคันคว้าและวิจัยที่จะพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายชัดเจนและเริ่มดำเนินการจริงแล้วโดย มีเป้าหมาย เช่น
  • เคมีภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต
  • เคมีภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงานในระหว่างกระบวนการผลิต
  • เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่มีสารพิษตกค้าง
  • เคมีภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ก่อปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นฯ
 3. มีใครงการต้นแบบจากบริษัทแม่เพื่อศึกษาและแปรรูปเศษของเสีย จากกระบวนการผลิตให้กลับมาใช้ประใยชน์ได้ใหม่ เช่น การทำอิฐบล็อก สำหรับปูพื้นทางเดินจากของเสียในสายการผลิต
thaiparker thaiparker 023246600