นโยบายการปฏิบัติงาน

Compliance คือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

หมายถึง การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคำสั่ง ความคาดหวัง คำร้องขอ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐาน และกฎหมาย

  1. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Regulatory Compliance) หมายถึง การที่องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่กำหนดโดยองค์กรอื่นๆ ที่กำกับควบคุม หรือมีความ เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น กฏหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ กฎหมายภาษี กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบๆ องค์กร
  2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท (Corporate Compliance) หมายถึง การที่องค์กรมีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อกำกับให้ทุกคนในองค์กร มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของทุกคน ในด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านคุณภาพการทำงานการผลิต (Quality) และความสุขของทุกคน (Happiness)
Compliance
thaiparker thaiparker 023246600