นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในการล้างและเคลือบป้องกันสนิม น้ำมันกันสนิม น้ำมันรีดเหล็ก และบริการชุบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติผิวโลหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกเป็นหลัก บริษัทจะดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทบนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม และกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  2. ดำเนินกิจกรรมและการบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ข้อกำหนดของลูกค้าด้านสิ่งแวดล้อม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ โดยเฉพาะข้อกำหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  3. มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  4. ดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และควบคุมการจัดการมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ก่อมลภาวะต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบสิ่งแวดล้อม
  5. ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ลุล่วง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (โดยเน้นในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานและการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง)
  6. ส่งเสริมให้มีการทบทวนและพัฒนาแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  7. ดำเนินการตามกฎหมายใหม่ในการตรวจวิเคราะห์และป้องกันการปล่อยมลพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น การตรวจสอบจุดรั่วไหลลงสู่ดินและน้ำใต้ดิน
  8. ส่งเสริมให้ลดการปล่อย CO2 ภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำหนดให้นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง, ผู้ส่งมอบ, ลูกค้า และผู้เข้ามาติดต่องานภายในบริษัททั้งหมด เจตจำนงตามนโยบายนี้พร้อมที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน อันควบคู่ไปกับการป้องกันมลพิษให้ประสบความสำเร็จ

thaiparker thaiparker 023246600