นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในการล้างและเคลือบป้องกันสนิม น้ำมันกันสนิม น้ำมันรีดเหล็ก และบริการชุบโลหะ มีความตระหนักว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการป้องกันอุบัติภัยเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง,ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล และระเบียบของบริษัทอย่างเต็มที่
  2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้านความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะทำงานตลอดจนแนะนำ ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติ
  4. บริษัทฯ ให้การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฏหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  5. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน
  6. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
  7. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ บริษัทฯยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานให้มากที่สุด
thaiparker thaiparker 023246600